Vytisknout Zavřít okno
Středoevropské centrum pro finance a management

Podmínky používání a provozu těchto stránek

Provozovatelem internetových stránek www.finance-management.cz je Středoevropské centrum pro finance a management (dále jen Provozovatel), které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.finance-management.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.finance-management.cz. Před užíváním těchto stránek www.finance-management.cz se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

Přístup na stránky www.finance-management.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Některé služby mohou být podmíněny "Souhlasem se zasíláním informací", který se uděluje při registraci na portál Provozovatele. Souhlas je možné kdykoli odvolat ve Správě údajů uživatele. Odvolání nebo neudělení souhlasu má za následek nefunčnost některých služeb, pro který je tento souhlas nutný.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.finance-management.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na stránky www.finance-management.cz a jejich užití je bezplatné.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.finance-management.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek. Některé z informací publikovaných na stránkách www.finance-management.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Některé informace obsažené na stránkách mohou být zpožděné oproti online datům z příslušných zdrojů a jsou pouze indikativní.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.finance-management.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.finance-management.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.finance-management.cz.

S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.finance-management.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání stránek www.finance-management.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 15. 7. 2005.

.