Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Investiční pobídky

IdPoj: 00043
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif

Největší deviza zahraničních investic je v oblasti know-how a moderních technologií, a proto se Česká republika snaží přilákat zahraniční investory nabízením takzvaných investičních pobídek.

Tři základní pilíře a jejich legislativní úprava

Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 100 mil. Kč získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách.

Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se řídí pravidly Rámcového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro podporu technologických center a center strategických služeb.

V případě realizace projektů v oblasti poskytování specifických služeb v regionech s nezaměstnaností za uplynulá dvě pololetí vyšší než 14 % mohou investoři také požádat o finanční podpory podle Programu na podporu tvorby nových pracovních míst.

Nástroje investičních pobídek

Do kategorie investičních pobídek patří pouze opatření stanovená v právní úpravě zákona o investičních pobídkách a ty jsou následující:

 • Slevy na daních z příjmů podle zákona o dani z příjmů. V souvislosti se slevami na daních se nejčastěji jedná o možnost jejich uplatnění až po dobu 10 let, tzn. 10-ti leté „daňové prázdniny“.
 • Převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu. V tomto případě investor získá od obcí, krajů nebo developerů takzvané průmyslové zóny, na jejichž výstavbu tyto subjekty získaly státní dotaci.
 • Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst. Hmotná podpora v tomto případě znamená přímou finanční dotaci při vytvoření nového pracovního místa. V současné době je tato podpora stanovena na výši 100 až 200 tisíc Kč, v závislosti na regionu, kde je investice uskutečněna.
 • Hmotná podpora rekvalifikace zaměstnanců podle legislativy upravující otázky zaměstnanosti se vztahuje pouze k již existujícím subjektům.

Systém investičních pobídek zahrnují také různé programy jako například:

 • Program na podporu rozvoje průmyslových zón,
 • Program podpory subdodavatelů,
 • Rámcový program pro podporu strategických služeb,
 • Rámcový program pro podporu vzniku a rozšíření technologických center.

Legislativní úprava investičních pobídek v ČR

Základní právní normy, které je nutné znát pokud máme zájem o investiční pobídky jsou následující:

 • zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (ZIP),
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (ZDP),
 • zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře (ZVP).

Základním právním dokumentem, na jehož základě je systém investičních pobídek realizován, je ZIP. V souvislosti se vstupem ČR do EU byla tato legislativa novelizována zákonem č. 19/2004 Sb. Touto důležitou novelou, jejíž účinnost byla 1. května 2004 byly investiční pobídky zpřístupněny širšímu okruhu investorů a byly zjednodušeny podmínky pro jejich získání.

Proces udělování investičních pobídek

Proces získání, respektive udělení pobídek je administrativně náročný proces, ale i přes toto negativum může být udělení pobídky při realizaci nové investice v České republice ekonomicky zajímavé.

Účastníky celého řízení je investor a řada orgánů veřejné správy, tedy především ministerstva, která mají jednotlivé pobídky v kompetenci a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důležitým subjektem vystupujícím v procesu investičních pobídek je agentura CzechInvest, která je podle ZIP takzvanou určenou organizací, kterou zřizuje Ministerstvo obchodu a průmyslu. ÚOHS se vyjadřuje k pobídkám z pohledu takzvané přípustné míry (hodnoty) veřejné podpory.

Proces poskytování investičních pobídek dle zákona o investičních pobídkách sestává ze dvou fází. Jedná se o dvě samostatná správní řízení upravená v ZIP, která jsou definována jako Nabídka na poskytnutí investičních pobídek dle § 4 odst. 3 ZIP a Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek dle § 5 odst. 3 ZIP. Těmto řízením musí předcházet podání Záměru získat investiční pobídky, který investor podává CzechInvestu. Tato agentura k záměru vypracovává posudek, zda je investor schopen splnit všechny požadavky dané ZIP. V posudku zároveň uvede, které investiční pobídky by mohly být poskytnuty.

Základní (všeobecné) podmínky pro získání pobídek ve zpracovatelském průmyslu

Před podáním záměru získat investiční pobídky je vhodné posoudit „všeobecné podmínky“, které je nutné pro jejich získání splnit a které jsou stanoveny ustanovením § 2 zákona ZIP. Splnění těchto podmínek je důležité pro získání podmínek.

Ze strany investora musí dojít k počáteční investici, přičemž

 • investice musí být zaměřena na koupi nebo výstavbu nového výrobního závodu nebo na rozšíření či modernizaci stávajících výrobních zařízení k zahájení nové výrobní činnosti;
 • investice do strojního zařízení musí představovat nejméně 40% celkové investované částky;
  (Do částek na pořízení tohoto majetku lze započítat pouze investiční prostředky vynaložené investorem po datu předložení záměru získat investiční pobídky CzechInvestu s tím, že placení záloh na základě smluvních vztahů se nepovažuje za vynakládání investičních prostředků na pořízení těchto majetků.)
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí být ve většině okresech nejméně v částce 200 milionů Kč, přičemž zpravidla nejméně 50% musí být kryto vlastním kapitálem právnické osoby;
  (Tento limit se snižuje na 100 milionů Kč v oblastech s vysokou nezaměstnaností, které jsou definovány jako mající o polovinu vyšší nezaměstnanost než celostátní průměr.)
 • výše uvedené podmínky musí být splněny nejdéle do 3 let od vydání Rozhodnutí o příslibu (lhůta může být prodloužena nejdéle o 2 roky, a to v odůvodněných případech a na základě žádosti);
 • majetek pořízený v rámci investice musí zůstat ve vlastnictví investora po celou dobu uplatňování pobídek, minimálně však 5 let od jejich prvního čerpání.

Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst

Hmotná podpora na vytváření pracovních míst ve výši 100 až 200 tisíc Kč na jednoho zaměstnance je závislá na okrese, ve kterém je investice uskutečněna. Okresy České republiky jsou rozděleny do čtyř skupin, A až D.

Skupina A zahrnuje okresy, kde nezaměstnanost je 50 a více procent nad celostátním průměrem. Při investici v těchto okresech je možné dosáhnout úrovně podpory 200 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Při investici v okresech zařazených ve skupině D se tato forma pobídky neposkytuje vůbec.

Sleva na dani

Základní podmínky pro poskytnutí tohoto nástroje podpory investic vychází z ustanovení §35 zákona o dani z příjmů. Jedním ze základních požadavků na poskytnutí slevy na dani je zahájení podnikatelské činnosti a registrace subjektu jako daňový poplatník. Takový podnik může uplatnit, za předpokladu splnění ještě dalších podmínek, slevu na dani ve výši daňové povinnosti za dané zdaňovací období.

Slevu na dani lze uplatňovat nejdéle po dobu 10 let po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období. Prvním obdobím, za které lze slevu na dani uplatnit, je zdaňovací období ve kterém subjekt splnil všeobecné podmínky stanovené zákonem.

Další důležité faktory

Celková výše pobídek je omezena takzvanou maximální mírou veřejné podpory pro daný region ČR. Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 50 % (resp. 65 % u malých a středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Míra maximální veřejné podpory činí například 20% v Praze, 46% v okolí Plzně. Subjekt, který žádá o investiční pobídky může získat maximálně určité procento z zrealizované investice.

Systém investičních pobídek od okamžiku zpracování záměru až do doby uplatnění poslední možné slevy na dani má řadu účetních, daňových i vlastnicko-majetkových souvislostí. Zákon například za účelem ochrany před podvodnými záměry omezuje nakládání s obchodním majetkem pokud podnik čerpá investiční pobídky, vstup do konkurzu, účtování o odpisech a opravných položkách, akvizice a slučování s dalšími podniky a další oblasti.Investiční pobídky


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Macinka

Ing. Jan Macinka
poradce pro hypotéky, spoření a pojištění -- Bezplatné odborné finanční poradenství v oblasti pojištění vozidel a majetku. Nabízíme kapitálová pojištění, řeším půjčky, úvěry a hypotéky, investice a komodity. V portfoliu máme všechny banky, stavební spořitelny a pojišťovny na českém trhu.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75439x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.