Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Veřejná obchodní společnost

IdPoj: 00031
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
je sdružení nejméně dvou podnikatelských subjektů, které podnikají pod společným jménem. Společnost je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem může být osoba fyzická i osoba právnická. Veřejná obchodní společnost se zakládá sepsáním a podpisem společenské smlouvy a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Obchodní jméno musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost". Tento dodatek může být nahrazen zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v.o.s.". Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek "a spol.".

Společenská smlouva. Ve společenské smlouvě musí být dle zákona zapsány minimálně následující informace:

 • Název
 • Sídlo
 • Určení společníků uvedením jména nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
 • Předmět podnikání
Vklady. Veřejná obchodní společnost může být založena minimálně dvěma osobami. Výše vkladu společníka však stanovena není. Společníci za závazky společnosti ručí celým svým majetkem. Společnící jsou povinni splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti. Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinnen platit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Do společnosti lze vložit i více vkladů, které se pak pro účely výpočtu podílu sčítají.

Řízení společnosti. K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutými. Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní společníci tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají. Pověřený společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami, které s ostatními společníky dohodl. Pověřený společník je povinen řídit se rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, každý společník má jeden hlas.

Rozdělení zisku a ztráty. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci také rovným dílem.

Postup založení veřejné obchodní společnosti:

 • Sepsání společenské smlouvy a podepsání všemi společníky (založení společnosti)
 • Společníci splatí ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě svůj vklad
 • Obstarání úředně ověřených kopií živnostenských či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání v.o.s. zapsány do obchodního rejstříku
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Žádost o doklad o odborné způsobilosti (pokud je společník zahraniční fyzická osoba)
 • Žádost o výpis z katastru nemovitostí nebo úředně ověřená nájemní smlouva (právní důvod užívání místa podnikání)
 • Žádost ke krajskému soudu pro vydání originálu nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících existenci právnické osoby s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem (pokud je společník zahraniční právnická osoba). V případě, že jsou předkládány listiny vydané státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tyto listiny superlegalizovány nebo opatřeny apostilou.
 • Žádost na FÚ o potvrzení žádných daňových nedoplatků
 • Doklad o povolení k pobytu v ČR (pokud je společník zahraniční fyzická osoby a pokud společenská smlouva stanoví, že je statutární orgán)
 • Doklad o povolení pobytu v ČR (pokud byla prokura udělena zahraniční osobě)
 • Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (vznik společnosti)
 • Zaplacení poplatku za zápis v.o.s. do obchodního rejstříku
Návhr na zápis do obchodního rejstříku musí obsahovat:

 • Název
 • Sídlo (název obce nebo části obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí)
 • IČ (přidělí rejstříkový soud)
 • Právní forma (veřejná obchodní společnost)
 • Předmět podnikání
 • Statutární orgán (u fyzické osoby je nutné uvést jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo, případně datum narození není-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo, identifikační číslo, jména, bydliště a rodná čísla statutárních orgánů nebo členů, den vzniku funkce)
 • Způsob jednání
 • Společníci (u fyzické osoby je nutné uvést jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo, případně datum narození není-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a identifikační číslo
 • Prokura (byla-li udělena, jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo, případně datum narození není-li rodné číslo přiděleno, způsob, jakým za podnikatele jedná)
Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci, pravost podpisů musí být úředně ověřena. Poplatek za zápis ve výši 5 000 Kč v kolkových známkách je splatný v okamžik podání návrhu na zápis.

Přílohy k návrhu na zápis:

 • Společenská smlouva ve dvojím vyhotovení podepsaná všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena.
 • Úředně ověřené kopie živnostenských či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání zapsány do Obchodního rejstříku.
 • Pokud je společníkem zahraniční právnická osoba - originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících existenci právnické osoby s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem. V případě, že jsou předkládány listiny vydané státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tyto listiny opatřeny doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), eventuelně tzv. apostilou.
 • Právní důvod užívání místa podnikání (§ 30 odst. 4 obch. zákoníku), originál či úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, nájemní smlouva.
Všichni společníci dále předloží:

 • Doklad o tom, že nemají vůči územním finančním orgánům daňové nedoplatky.
 • Výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zahraniční fyzická osoba i doklad o bezúhonnosti vydaný státem, jehož je
 • občanem. Pokud je společníkem právnická osoba, předloží navrhovatelé tyto doklady vydané na členy jejího statutárního orgánu.
 • Doklad o povolení k pobytu v ČR zahraniční fyzické osoby - společníka, pokud společenská smlouva stanoví, že je statutárním orgánem.
 • Pokud byla prokura udělena zahraniční osobě - doklad o povolení pobytu v ČR.
 • Podpisové vzory statutárních orgánů a prokuristů k založení do sbírky listin.
Obrovskou nevýhodou této formy podnikání je neomezenost ručení v případě úmrtí jednoho z podnikatelů. Ve společnosti sice podnikají sami za sebe, ale ručí celým svým majetkem a mají společné účetnictví. V případě úmrtí se pak věřitelé obracejí na „žijící společníky“, jejichž podnikání se může zablokovat. Pokud je ve firmě nějaký majetek, například zásoby, vyřizuje se v rámci dědického řízení. Dokud neproběhne, což může být komplikovaná záležitost na několik měsíců i let, je chod společnosti ochromen.

Další informace: zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník

(poslední aktualizace: červenec 2005)

Veřejná obchodní společnost


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
Re: Veřejná obchodní společnost
Jméno: anonym
Datum: pondělí 29. duben 2013 10:47
Potřebovala bych vědět, zda ve veřejné
obchodní společnosti- 2 společníci je možné zaměstnat - klasický pracovní poměr jednoho ze společníků. Náplnň práce by tvořila manuální činnost ve firmě. Pracovní smlouvu by musel podepsat druhý \"nezaměstnaný\" společník, aby byla platná ? Díky za odpověď.
e-mail: Lukaskova.dana@seznam.cz
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

David Šmejkal

David Šmejkal
poradenství předluženým spotřebitelům -- Nabízíme rady a konzultace těm fyzickým osobám – spotřebitelům, kterým hrozí neschopnost dostát svým finančním závazkům. Pomáháme vytvořit návrh na oddlužení soudu (osobní bankrot).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.