Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Akciová společnost

IdPoj: 00034
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
je společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Společnost může být založena jedním zakladatelem (je-li jím právnická osoba) nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavírají zakladatelskou smlouvu. Zakládá-li společnost jeden zakladatel, sepisuje zakladatelskou listinu.

Součásti zakladatelské smlouvy a listiny je návrh stanov společnosti. Podpisy na dokumentech musí být úředně ověřeny. Minimální výše základního jmění činí 2 mil. Kč při neveřejném úpisu základního jmění. V případě založení společnosti na základě veřejné výzvy k upisování akcií je minimální požadované základní jmění 20 mil. Kč.

Akciová společnost odpovídá za své závazky celým svým jměním, akcionář za závazky společnosti neručí.

Akcie je cenným papírem, s nimž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ či „a.s.“.

Zakládá-li se a.s. na základě veřejné výzvy k úpisu, pak zakladatelé musí nejprve veřejnost informovat o době, místu a způsobu upisování. Proběhne-li upisování v souladu se záměrem zakladatelů, tj. do konce stanovené lhůty je upsána hodnota ve výši navrhovaného kmenového jmění, může se přistoupit ke svolání ustavující valné hromady. Do doby konání této ustavující valné hromady musí být splaceno minimálně 30% upsaných akcií, aby mohla akciová společnost vzniknout.

Akciová společnost se zakládá na ustavující valné hromadě. Ustanovující valná hromada je vrcholným orgánem akciové společnosti, který rozhoduje jednak o založení společnosti, dále pak schvaluje stanovy a volí orgány společnosti. Z ustavující valné hromady se pořídí zápis, který je třeba nechat notářsky ověřit a slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku.

Po zápisu do obchodního rejstříku vystaví společnost upisovatelům akcií zatímní list, který je cenným papírem znějícím na jméno. Tento cenný papír je po splacení jmenovité hodnoty akcií vyměněn za akcii.

Kromě veřejného úpisu, kdy je úpis vlastního jmění nabídnut veřejnosti a společnost čeká na investory, akciová společnost může být založena i jednorázově, tj. bez výzvy k upisování akcií, a to v případě, že zakladatelé se dohodnou a v určitém poměru splatí celé základní jmění společnosti před konáním ustavující valné hromady.

Výkon vlastnických práv společnosti je uskutečňován prostřednictvím řádné valné hromady. Řádná valná hromada se koná jednou za rok a svolává ji představenstvo. Do působnosti valné hromady náleží:

 • Změna stanov
 • Rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění a vydání dluhopisů
 • Volba a odvolání členů představenstva
 • Volba a odvolání členů dozorčí rady
 • Schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém
 • Rozhodnutí o zrušení společnosti
Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina obsahuje:

 • Obchodní jméno
 • Sídlo
 • Předmět podnikání
 • Navrhované základní jmění
 • Počet akcií s uvedením jmenovité hodnoty (eventuelně druhy akcií)
 • Výše upsaných vkladů jednotlivých zakladatelů
 • Má-li být použito nepeněžitého vkladu, pak způsob a výše ocenění
Zakládá-li se akciová společnost na základě výzvy k upisování akcií, pak smlouva nebo listina navíc obsahuje:

 • Doba a místo upisování akcií
 • Postup při upsání akcií, které převyšují navrhované základní jmění
 • Místo a doba pro splácení upsaných akcií a výše úpisu
 • Způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů
Dalším nezbytným dokladem, který je vyhotovován pro potřeby založení společnosti, jsou stanovy.

Stanovy společnosti obsahují:

 • Obchodní jméno
 • Sídlo
 • Předmět podnikání
 • Výše základního jmění a způsob splacení
 • Počet, jmenovitá hodnota a druh akcií
 • Způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování
 • Počet členů představenstva, dozorčí rady a dalších orgánů včetně vymezení působnosti a rozhodování
 • Výše počátečního rezervního fondu a jeho každoročního doplňování
 • Způsob rozdělení zisku
 • Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
 • Způsob navyšování a snižování základního jmění
 • Postup při doplňování a změnách stanov
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Rozdělení zisku. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Pokud z ustanovení stanov týkajících se akcií s odlišným nárokem na podíl ze zisku nevyplývá něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Základní postup při zakládání společnosti:

 • Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky
 • Složení upisovaných částek základního jmění na bankovní účet nebo do notářské zástavy
 • Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a doklad o odborné způsobilosti
 • Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad
 • Žádost o registraci u obchodního rejstříku
V anglickém jazyce se akciová společnost označuje jako C Corporation (USA), nebo jen "corporation", případně také jen "company", v německém jazyce Aktiengesellschaft (AG). Zakladatelská smlouva se v angličtině nazývá Articles of Incorporation.

Další informace: zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník

(poslední aktualizace: červenec 2005)

Akciová společnost


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
21.03.11 21:40 Lenicka
Re: Akciová společnost
Jméno: Lenicka (lenicka131313@email.com)
Datum: pondělí 21. březen 2011 21:40
No stačí si požádat někde, kde tomu rozumí a je to hned...třeba http://www.zalozene-spolecnosti.cz/zalozeni-spolecnosti/ je super, s nimi mám vlastí zkušenosti. Výborná spolupráce bez jakýchkoliv problémů, rozhodně za mě ano.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142807x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128311x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105725x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75159x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74771x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.