Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Cost-Benefit Analysis (CBA)

IdPoj: 00057
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Cost-Benefit Analysis (CBA) neboli poměřování nákladů ku prospěchu (užitku), česky také „prospěchová analýza“ nebo „analýza nákladů a užitků“, je typem poměrového přístupu v rozhodovacích procesech. Všechny přínosy, užitky, pozitiva se shromáždí na jedné straně rovnice nebo pomyslné váhy a všechny náklady, nevýhody a negativa na straně druhé. Vyhrává ta těžší strana pomyslné váhy.

CBA se velmi často používá při hodnocení projektů veřejných financí a veřejné infrastruktury. Ve většině případů veřejných financí má hodnocený projekt charakter veřejného statku, za jehož používání uživatel neplatí přímo (za osvětlení ulice neplatíme státu přímými měsíčními platbami, ale daněmi rozdělovanými ročním rozpočtem), a investor a budoucí provozovatel očekává nepřímý prospěch, jako například lepší služby, spokojenost nebo lepší životní podmínky obyvatelstva, zhodnocení v očích investorů, zlepšení podnikatelského podmínek pro podnikání, vytváření nových pracovních příležitostí, expanze cestovního ruchu a podobně (od instalace kamerového systému si město slibuje vyšší bezpečnost).

Očekávaný prospěch není vždy jednoduché změřit penězi. (Jakou cenu mají lidské životy ušetřené tím, že se v noci osvítí a výrazně zviditelní přechod pro chodce, čímž se zvýší jeho bezpečnost?) Očekávaný prospěch se často převádí na nějakou měřitelnou hodnotu například součtem mzdových nákladů na nových pracovních místech, výnosem daně z přidané hodnoty, daně z příjmu, daně z nemovitostí, místních poplatků a výnosem budoucích místních daní, hodnotou očekávaných úspor paliva a dodané energie, atd.

Jako příklad z podnikatelského prostředí si můžeme uvést podnik, který zvažuje koupi softwaru. Koupě programového vybavení s sebou přináší nejen přímé náklady na jeho pořízení a zvýšení produktivity práce, ale mnoho dalších aspektů, které právě analýza nákladů a užitků dokáže nejlépe zhodnotit.

Negativa („costs“) projektu:
 • Cena související přímo s pořízením software
 • Náklady na konzultanty, instalaci a implementaci programu
 • Náklady na zaškolení zaměstnanců a uživatelů
Pozitiva („benefits“) projektu:
 • Zlepšený podnikový proces vedoucí k úsporám produkčních nákladů
 • Zdokonalení rozhodovacího procesu v důsledku lepšího přístupu k informacím (výstupy programu) a z toho plynoucí dodatečný zisk
 • Zvýšená morálka zaměstnanců z důvodu lepšího pocitu práce s novým (případně špičkovým) systémem
Je jasné, že zmíněná pozitiva projektu, především to třetí, se težko vyjadřují penězi. Častý problém CBA je, že náklady jsou hmatatelné a finančně vyjádřitelné. Na druhé straně, pozitiva bývají často nehmatatelná a těžko měřitelná, to například pokud se jedná o intelektuální hodnoty. V takových případech, pokud ani ocenění znalce není jednoduše dosažitelné, se často používají hodnotící stupnice, které jak negativům, tak i positivům přiřadí nějakou váhu. V konečném výsledku je pak poměřován součet vah na straně negativ ku součtu vah na straně pozitiv.

Častou chybou v analýze nákladů a užitků je nediskontování jednotlivých veličin. Pokud například náklady na konzultanty, instalaci a implementaci programu a náklady na zaškolení zaměstnanců a uživatelů budou vynakládány v průběhu celých prvních dvou let, je nutné je převést na současnou hodnotu. K tomu je možné využít různé metody, například metodu současné hodnoty (NPV), ekonomické přidané hodnoty (EVA) nebo rentabilitu investice měřenou cash flow (CFROI); všechny tři uvedené přístupy zohledňují časovou hodnotu peněz.

Postup pro zpracování analýzy nákladů a užitků závisí na konkrétním projektu. Pro doplnění informací uvádíme alespoň ilustrativní doporučenou osnovu Cost-Benefit analýzy:
 1. Popis metodiky vyhodnocování projektů
 2. Definice zvažovaných alternativ
 3. Přímé a nepřímé náklady a užitky
 4. Základní předpoklady při ohodnocování nákladů a užitků
 5. Vyhodnocení nákladů a užitků, které nemohou být plně ohodnoceny nebo kvantifikovány (například know-how)
 6. Kdo bude mít hlavní prospěch z projektu a předpokládaná míra a doba využití
 7. Výsledky finanční a ekonomické analýzy vyjádřené hodnotami finanční a ekonomické míry návratnosti (FRR – Financial Rate of Return, ERR - Economic Rate of Return), čisté současné hodnoty (NPV) a vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) a poměrem užitku k nákladu (Cost-Benefit Ratio)
 8. Vyhodnocení rizik a nejistot (předpokládaný vliv na výsledky změn v hlavních parametrech)


Cost-Benefit Analysis (CBA)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ilona Semerádová

Ilona Semerádová
daňový poradce -- Poradenství v oblasti daní tuzemských i zahraničních, vedení účetnictví, daňové a mzdové evidence, likvidace právnických osob.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.