Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Credit Default Swap (CDS)

IdPoj: 00093
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Credit Default Swap (CDS) je finanční derivát sestrojený za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho subjektu na jiný. Všeobecně se kreditní deriváty používají ke tvorbě nebo naopak k odstranění rizikových pozic, čímž umožňují svým držitelum aktivní management rizik.

V případě CDS vstupují dvě protistrany do smluvního vztahu, v němž se jedna strana (kupující) zavazuje platit té druhé periodickou fixní částku po dobu životnosti swapu. Tyto platby bývají zpravidla na čtvrtletní, pololetní nebo roční bázi.

Druhá strana (prodávající) neposkytuje první straně žádnou platbu za předpokladu, že nenastane kreditní událost. Pokud nastane kreditní událost, prodávající swapu platí jeho kupci předem definovanou částku a životnost swapu končí.

Kreditní událost

Kreditní událost, anglicky označována jako credit event, obvykle představuje úpadek emitenta podkladového aktiva, bankrot, vyhlášení moratoria na dluhové instrumenty, vstup do restrukturalizace dluhu a podobně.

Kreditní událost může být v podmínkách swapu definována jednak jako nějaká konkrétní událost (například bankrot), ale zrovna tak i jako teoretická událost (například jako "tržby za účetní období klesnou o 20%").

Velikost částky, kterou prodejce swapu zaplatí jeho kupci v případě kreditní události býva obvykle navázána na velikost poklesu hodnoty referenčního aktiva.

CDS jako pojistka

Z charakteristik CDS vyplývá, že se jedná o velice dobrou formu pojištění. Podkladovým aktivem v credit default swapu může být klidně tržní hodnota nějaké firmy, takzvaný referenční subjekt (aktivum) nebo anglicky reference entity. Pokud firma zkrachuje, prodejce swapu vyplatí jeho držiteli předem danou částku.

Dodejme, že referenční subjekt nemusí mít ani s jednou ze smluvních stran nic společného. CDS vztažený k jakékoliv firmě může být uzavřen mezi dvěma stranami i z čistě spekulativních důvodů.

Credit default swap je důležitým nástrojem pro management rizik a z toho plynoucí požadavky na regulatorní kapitál. Regulatorní kapitál je nižší pro zajištěné pozice.

Plnění CDS

Plnění ze swapu může proběhnout buď jako finanční částka nebo jako právo prodeje či dodání podkladového aktiva. Například pokud referenční subjekt zkrachuje, prodejce swapu zaplatí protistraně nějaký finanční obnos.

Jsou-li podkladovým aktivem swapu dluhopisy, anglicky reference obligation, swap bývá často sestrojen i tak, že jeho držitel má v případě kreditní události právo prodat dluhopisy vypisovateli swapu.

Ocenění CDS

Cílem při oceňování credit default swapu je určit střední hodnotu kreditního spreadu na referenční subjekt. Výpočet CDS spreadu má čtyři základní kroky:

  • Výpočet současné hodnoty očekávaných plateb. Platby od držitele swapu jeho vypisovateli jsou uskutečňovány ve výši kreditního spreadu s odhadnutelnými pravděpodobnostmi existence swapu. Součet současných hodnot jednotlivých plateb swapu je současnou hodnotou očekávaných plateb.
  • Výpočet současné hodnoty výplaty swapu v případě kreditní události. K výpočtu této částky potřebujeme sestrojit předpoklad o tom, v jakém okamžiku životnosti swapu kreditní událost nastane, s jakou pravděpodobností a jaká je návratnost prostředků investovaných do podkladového aktiva (bankrot referenčního subjektu neznamená vždy, že jsme přišli o celých 100% investice). V praxi se často předpokládá, že kreditní událost nastane v polovině životnosti swapu.
  • Výpočet současné hodnoty alikvótního úroku v případě úpadku. Platby od kupce swapu k jeho vypisovateli probíhají například pololetně. Pokud kreditní událost nastane v květnu, držitel swapu musí ještě zaplatit vypisovateli úrok připadající na měsíce leden až květen.
  • Výpočet CDS spreadu. Poměr současné hodnoty výnosu se swapu ku současné hodnotě plateb spojených se swapem nám dává kreditní CDS spread.

Marked-to-Market hodnota CDS

Credit default swap má při jeho emisi nebo prodeji nulovou hodnotu. Swap je kostruován tak, aby se při jeho prodeji současná hodnota očekávaných plateb za držbu swapu rovnala očekávané hodnotě platby od vypisovatele swapu v případě kreditní události. Později s průběhem času se však aktuální hodnota swapu mění podle toho jak se mění očekávání obou stran. Hodnota swapu může být jak pozitivní, tak negativní.

CDS ve své základní podobě funguje jako pojistka proti riziku úpadku referenčního aktiva. Pokud je swap standardizován a jeho tržní hodnota je například každý den přepočítávána, tzv. marked-to-market, pak se swap dá použít i jako nástroj pro zajištění proti zhoršení kreditní kvality.

Credit Default Swap (CDS)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
Chyba při provádění SQL dotazu.
(Chybový kód 103)
(QryDFN)
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

JUDr. Jiří Fiala

JUDr. Jiří Fiala
právní služby a poradenství -- Cílem společnosti Fiala & Partners LLP je poskytovat komplexní služby v oblasti optimalizace činnosti finančních institucí z pohledu compliance rizik a souvisejících rizik operačních.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75439x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.