Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Interest Rate Cap / Interest Rate Floor / Interest Rate Collar / Reverse Interest Rate Collar

IdPoj: 00098
 
096InterestRateCollar.jpg
blank.gif
blank.gif
Interest Rate Cap (IRC), nebo česky úrokový strop, je finanční derivát, ve kterém kupující kontraktu získá od prodávajícího platbu pokud variabilní referenční úroková sazba překročí v dohodnutém období nějakou předem dohodnutou hodnotu. IRC je obvykle konstruován jako finanční derivát na dohodnuté období, tedy prodejce IRC je povinnen platit kupci nikoliv jednorázově ale v každém období, kdy referenční úroková sazba překročí dohodnutou hranici.

Příkladem Interest Rate Capu je pro ilustraci dohoda, podle které držitel IRC získává platbu na konci každého období, ve kterém referenční sazba LIBOR překoná hodnotu 3,5%. IRC je možné chápat i jako sérii po sobě jdoucích Evropských call opcí, kdy vždy jedna opce platí pro jedno období.

Pokud variabilní referenční úroková sazba překoná IRC sazbu, prodejce nebo vypisovatel capu platí jeho držiteli rozdíl mezi těmito dvěma sazbami.

IRC omezuje dopad neočekávaného růstu úrokových sazeb, a tak se často používá jako efektivní nástroj k řízení úrokového rizika u hypotečních úvěrů.

Odměnou pro vypisovate za podstoupení rizik plynoucích z prodeje IRC je premium. Kupující Interest Rate Capu platí prodávajícímu jednorázovou platbu na začátku platnosti kontraktu.

Interest Rate Floor (IRF)

Interest Rate Floor (IRF) je nástroj velice podobný IRC. Rozdíl mezi těmito dvěma deriváty je v tom, že IRC představuje ochranu svého držitele proti nečekanému růstu referenční úrokové sazby a IRF chrání svého držitele proti nečekanému poklesu úrokové sazby.

IRF je možné si představit jako sérii po sobě jdoucích Evropských put opcí, kdy vždy jedna opce platí pro jedno období.

Kupující nebo držitel IRF získává od vypisovatele platbu pokud referenční variabilní úroková sazba klesne pod předem stanovenou IRF sazbu.

Interest Rate Collar (IRCo)

Interest Rate Collar (IRCo), nebo česky úrokový límec, je kombinací držby Interest Rate Capu a prodeje Interest Rate Flooru vypsaných na stejnou referenční sazbu, stejné období a stejnou jistinu, přičemž úroková sazba capu je vyšší než úroková sazba flooru.

Úrokový límec poskytuje svému držiteli ochranu před nečekaným růstem referenční úrokové sazby a zároveň omezuje výhodu při poklesu referenční úrokové sazby. Jinými slovy, IRCo je sázka na relativně omezenou volatilitu v úrokových sázkách.

Pokud referenční sazba je mezi IRC a IRF sazbou, kupující ani prodávající druhé straně nic neplatí (kromě premia za nákup/prodej kontraktu). Úrokový límec efektivně fixuje maximální a minimální náklady spojené s vývojem úrokových sazeb.

Jak už bylo zmíněno výše, investor musí při pouhé držbě IRC nebo IRF za přenos svého rizika prodávajícímu zaplatit premium. Za pozornost u úrokového límce stojí to, že prodejem IRF investor získává premium, kterým kryje koupi IRC, čímž ho investice nemusí pokud jsou kontrakty vhodně nastaveny téměř nic stát.

Reverse Interest Rate Collar (rIRCo)

Reverse Interest Rate Collar (rIRCo), nebo česky reverzní úrokový límec, je opakem klasického úrokového límce IRCo. V tomto případě investor koupí Interest Rate Floor a prodá Interest Rate Cap.

Cílem investora je pojistit se proti neočekávanému poklesu referenční variabilní úrokové míry, přičemž náklady na tuto ochranu kryje prodejem úrokového stropu.

Oceňování IRC a IRF

K ocenění capů se často používá takzvaný Blackův model (známý rovněž jako Black-76 model). Black model je upravenou verzí známého Black/Scholesova modelu pro oceňování opcí.

Vedle Black-Scholesova modelu se občas používají i model Hull-White, model Cox-Ingersoll-Ross a Vašíčkův model. Na internetu je možné najít řadu kalkulátorů. Za pozornost stojí například Interest Rate Cap/Floor Calculator z dílny finančníků Světové banky (The World Bank).

Velikost premia (cena) za IRC a IRF

Premium neboli cena placená kupcem kontraktu jeho prodejci nebo vypisovateli je ovlivněna mnoha faktory, z nichž ty nejpodstatnější jsou následující:

  • Vztah mezi fixní sazbou kontraktu a variabilní referenční sazbou (premium je všeobecně tím vyšší, čím více je opce v penězích)
  • Splatnost kontraktu (premium všeobecně roste s délkou splatnosti, vypisovatel kontraktu musí být více kompenzován pokud má podstoupit nejistotu na delší období)
  • Všeobecné ekonomické podmínky, tvar úrokové křivky, volatilita úrokových sazeb (při rostoucí úrokové křivce budou Interest Rate Cap kontrakty dražší než Interest Rate Floor kontrakty; čím je úroková křivka strmější, tím vyšší je premium IRC kontraktů)


Interest Rate Cap / Interest Rate Floor / Interest Rate Collar / Reverse Interest Rate Collar


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.

Doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
soudní znalec se specializací na přeměny obchodních společností -- Zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků a individuálních majetkových složek všeho druhu včetně majetku nehmotného a pohledávek. Managerské řízení majetkových akvizic.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.