Středoevropské centrum pro finance a management

2005-07-07

Působnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA

Zákony Sarbanes-Oxley a Securities Exchange Act se vztahují primárně na americké společnosti, ale díky mezinárodnímu pohybu kapitálu a především v důsledku současného praktického použití Sarbanes-Oxley se jejich působnost v praxi rozšiřuje daleko za hranice USA, mimojiné i na některé české společnosti.

Šestnáct procent firem registrovaných na americké burze New York Stock Exchange (NYSE) má hlavní sídlo a rezidentství mimo území USA. Zahraniční společnosti ze 48 zemí představují 35% tržní kapitalizace a téměř 200 z nich pochází z evropského kontinentu. Přestože tyto podniky mají hlavní sídlo mimo USA, podléhají úpravě jak zákona Securities Exchange Act (SEA 1934) tak zákona Sarbanes-Oxley (SOX) z prostého důvodu, a to, že jsou obchodovány na americkém kapitálovém trhu.

Neamerické firmy z evropských zemí kotované na burze NYSE
Americká burza New York Stock Exchange (NYSE) obchoduje se zhruba 2800 tituly s tržní kapitalizací přibližně 20 biliónů dolarů. Podíl neamerických podniků se rok od roku zvyšuje. Na obrázku je přehled evropských zemí, ze kterých pocházejí neamerické podniky obchodované na NYSE a jejich počty připadajicí na jednotlivé státy. Zdroj: New York Stock Exchange (NYSE)

Zahraniční společnosti mohou podléhat uvedeným zákonům i bez toho, aby by se jejich akcie aktivně obchodovaly na amerických trzích. Existuje mnoho evropských podniků, jejichž akcie jsou v držení amerických rezidentů skrze různé nadnárodní investiční produkty. Zahraniční společnost (definice pojmu v metodickém pokynu 3b-4 k zákonu SEA 1934) s více než 500 akcionáři nemusí být veřejně obchodovatelná na amerických akciových trzích, ale pokud jsou její akcie v držení alespoň 300 amerických rezidentů, pak taková společnost podléhá podle oddílu 12g zákona SEA 1934 povinnosti registrace u Securities Exchange Commision (SEC). Žádost o registraci je nutno podat na formuláři Form 20-F do 120 dnů po skončení fiskálního roku, ve kterém povinnost nastala. Kromě žádosti o registraci pak zahraniční společnost podává podle zákona SEA 1934 každoročně výroční zprávu a v budoucnu doplněnou podle zákona SOX o auditované ověření interních kontrolních systémů. Z evropských firem podléhají registraci například Air France, Siemens a Allianz, z českých například Komerční banka a Česká spořitelna.

Lhůta pro splnění registrační povinnosti je v platnosti už mnoho let. Novinkou je však zmíněná informační povinnost týkající se interních kontrolních systémů. Tato povinnost je dána účinností hlavy 404 zákona SOX. Původně se tato povinnost měla vztahovat poprvé na zahraniční podniky, jejichž fiskální rok končí 15. července 2005 nebo později. V únoru 2005 vydali SEC prohlášení, ve kterém posunuli lhůtu účinnosti hlavy 404 pro zahraniční společnosti na 15. červenec 2006. Zahraniční společnosti podávají na rozdíl od amerických protějšků zprávu o interních kontrolních systémech jen jednou za rok.

Tvůrci amerického práva si naštěstí uvědomili dopad svých dalekosáhlých činů, a tak vydali metodický pokyn 12g3-2(b) ke zmíněnému oddílu 12g, který poskytuje výjimky z registrační povinnosti. Ta odpadá v případě, že povinná společnost předloží SEC dokumenty, které musí zveřejňovat, poskytovat burzovním autoritám a distribuovat mezi své akcionáře podle práva své země. Dokumenty by měly být v anglickém jazyce a je nutno podat je ve stejné lhůtě jako splnění registrační povinnosti. Pokud dokumenty v anglickém jazyce dostupné nejsou, postačí jejich anglický popis a souhrn.

Akvizice, slučování a zahraniční expanze firem představují další důležitou kapitolu pro americkou legislativu mimo USA. Množství amerických firem, které vlastní evropské podniky, jejich části, nebo mají mimo USA alespoň své pobočky se rapidně rozrůstá. Sarbanes-Oxley, a to především hlava 302 a 404, se vztahuje nikoliv pouze na americké části amerických firem, ale na jejich konsolidované celky, včetně majetkových účastí mimo USA. Příkladem na našem území jsou například General Electric a Citibank, které přizpůsobují požadavkům americké legislativy i své české pobočky nebo z akvizovaných například procesor v bezhotovostním platebním styku firma MUZO vlastněná americkou firmou Global Payments. Akvizice, fůze a mezinárodní expanze firem nejsou v zákoně zmíněny explicitně, a tak mohou být lehce opomenuty.

Rozsah působnosti zákona SOX není dán jen jednoduchým výčtem paragrafů, ale navíc i metodickými pokyny a veřejnými názory SEC. Zákony SEA 1939 a SOX se vztahují na akvizice a přebírání zahraničních majtkových účastí, ale i zde jsou určité výjimky. Z auditu interních kontrolních systémů amerických firem, který požaduje Sarbanes-Oxley, lze vyloučit součást podniku, která nepřesahuje 5% bilanční sumy. Jinými slovy, 95% podniku, respektive interních kontrolních systémů, musí být dokumentováno a testováno v rámci auditu.

Kromě zmíněného kvantitativního hlediska ale exituje i kvalitativní přístup. Pokud například zahraniční pobočka americké společnosti nedosahuje ani 5% bilanční sumy, ale je například strategicky důležitá, představuje významné riziko pro firmu nebo je jen ostře sledována tiskem a analytiky, měla by být do auditu zahrnuta. Je tedy zřejmě jasné, že auditor a vedení americké firmy se nezajímá pouze o svůj domácí majetek, ale i o zahraniční investice, a tím se Sarbanes-Oxley právě dostává za hranice USA.

Majetkové účasti získané v běžném fiskálním roce mohou být z auditu osvobozeny. Auditní standard číslo dva z roku 2004 a publikované názory SEC udávají, že nové akvizice (majetkové účasti, podniky, obchodní celky, atd.) pořízené v běžném fiskálním roce, respektive jejich audit i vyjádření se managementu k interním kontrolním systémům, mohou být odloženy až do příští výroční zprávy, nejdéle však o jeden rok. Podmínkou je, že o vyloučení akvizice z auditu bežného roku je informována v příslušných dokumentech jak veřejnost, tak SEC. Pokud však auditor nebo management zjistí třeba náhodou nesrovnalosti významného rozsahu na straně přejatého podniku, musí to zveřejnit už v nadcházející zprávě bez ohledu na odklad.

Sarbanes-Oxley s sebou přináší i právní konflikty. Na jedné straně americké společnosti vyžadují, aby jejich evropské části splnily požadavky SOX a SEA 1934, na straně druhé legislativa v evropských zemích je často v rozporu s americkou. Jedná se o pravidla kolem nezávislosti auditora (například omezení předmětu činnosti, obměna auditorské firmy u klienta, volba auditora), nakládání s osobními informacemi a jejich zveřejňování (například zveřejňování odměn pro vedoucí představitele firem), požadavky na vedoucí osobnosti podniku (například omezení obchodování s cennými papíry) a další. Tvůrci zákona SOX zřejmě neodhadli rozsah jeho působnosti, a tak SEC od jeho zveřejnění vydávají na základě reakcí odborné veřejnosti a pod tlakem lobbystů různé metodické pokyny, výklady, názory a výjimky, kterými se snaží legislativu doladit.

Hlava 302 a 404 zákona jsou pravděpodobně oblastmi, které se dotýkají neamerických podniků nejvíce. Zákon požaduje, aby se finanční a výkonný ředitel společnosti vyjádřili ke kvalitám, charakteristikám a případným závažným nedostatkům interních kontrolních systémů. Svým výrokem a hodnocením podávají veřejnosti informaci o firemních interních kontrolních systémech, které by měly být natolik adekvátní, efektivní a dokumentované, aby dokázaly zabezpečit pravdivé a úplné informace o podniku. Hodnocení ředitelů je pak ještě podle hlavy 404 doplněno o posouzení nezávislého auditora.

Zabezpečení souladu se zákonem SOX se netýká pouze zavedení, testování a dokumentace interních kontrol, ale zprostředkovaně i informačních, účetních a finančních systémů, zabezpečení dat, výpočetní techniky i majetku, personálních změn. V amerických firmách, které už prošly „generální přestavbou“ v rámci SOXu se úpravy dotkly mnohdy i oblastí jako interní audit, controlling, risk management, ale dokonce i zvyklostí a postupů ve výrobním procesu.

79% dotázaných vrcholových pracovníků v amerických firmách potvrdilo, podle studie společnosti PricewaterhouseCoopers, že jejich podniky musely projít významnými změnami, aby splňovaly požadavky legislativy. 93% respondentů přiznali, že očekávají podstatné změny v procesech ve svých firmách a více než polovina dotázaných uvažuje o pořízení nových technologií v nejbližších dvanácti měsících se záměrem zlepšit informační infrastrukturu. Evropské podniky nejsou americkou legislativou samozřejmě zasaženy tolik jako americké, přesto zhruba 51% evropských nadnárodních společností očekává podle uvedeného zdroje zvýšení nákladů nutných k zabezpečení souladu se SOXem v průměru o 23% během následujících 12 až 24 měsíců.

Interní kontrolní systémy a finanční výkaznictví evropských a tím i českých poboček amerických firem zřejmě těžko naplní představy a přání SEC. Americká legislativa v České republice vymahatelná není. Je ale důležité si uvědomit, že interní kontroly a kvalita výkaznictví českých podniků mohou hrát významnou roli nejen při získávání kapitálu na zahraničních trzích, ale především při akvizicích. Stav interních kontrol, zprostředkovaně splnění požadavků zákonů SOX a SEA 1934, může být tím, co rozhodne o uzavření obchodu i jeho ceně, protože americký vlastník v případě problémů postižitelný nemalými sankcemi SEC je. Čím více amerických auditorů si uvědomí tuto skutečnost, tím více jich přivítáme v České republice.

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
 • Originální znění zákona SEA1934, Securities Exchange Act of 1934 as Amended, Aspen Publishers, New York, vydání 15. listopad 2004.
 • Originální znění zákona Sarbanes-Oxley Act of 2002, FindLaw, publikace H.R.3763.
 • Auditing Standard No. 2 - An Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in Conjunction with An Audit of Financial Statements. Public Company Accounting Oversight Board, File No. PCAOB-2004-03, 17. červen 2004.
 • Prováděcí vyhláška SEC k Securities Exchange Act of 1934, Rule 3b-4 - Definition of "Foreign Government," "Foreign Issuer" and "Foreign Private Issuer", Securities Lawyer's Deskbook , University of Cincinnati College of Law, c2004, http://www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule3b-4.html#c.
 • Prováděcí vyhláška SEC k Securities Exchange Act of 1934, Rule 12g3-2 - Exemptions for American Depositary Receipts and Certain Foreign Securities, Securities and Exchange Commission, Washington, http://www.sec.gov/divisions/corpfin/forms/12g3-2.htm.
 • Management's Report on Internal Control over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports. Securities and Exchange Commission, Release 33-8392, http://www.sec.gov/rules/final/33-8392.htm.
 • Extension of Compliance Dates for Non-Accelerated Filers and Foreign Private Issuers Regarding Internal Control over Financial Reporting Requirements. Securities and Exchange Commission, Release 2005-25, http://www.sec.gov/news/press/2005-25.htm.
 • Management's Report on Internal Control Over Financial Reporting and Disclosure in Exchange Act Periodic Reports, Frequently Asked Questions. Securities and Exchange Commission, Office of the Chief Accountant, Division of Corporation Finance, http://www.sec.gov/info/accountants/controlfaq0604.htm.
 • Management's Reports on Internal Control over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports. Securities and Exchange Commission, Release 33-8238, http://www.sec.gov/rules/final/33-8238.htm.
 • Conditions for Use of Non-GAAP Financial Measures. Securities and Exchange Commission, Release 33-8176, http://www.sec.gov/rules/final/33-8176.htm.
 • New Reporting and Compliance Rules Challenge Systems At Most Large U.S. Companies. Management Barometer, PricewaterhouseCoopers, New York, 29. červenec 2004, http://store.barometersurveys.com/db_pages/featured.php.
 • Multinational Executives Expect Compliance Costs to Increase. Management Barometer, PricewaterhouseCoopers, London, 23. listopad 2004, http://store.barometersurveys.com/db_pages/featured.php.
 • Does Sarbanes-Oxley Section 404 Affect Acquisitions? What Directors Neet do Know. TS Insights, PricewaterhouseCoopers, vydání 1, číslo 4, 16. listopad 2004.
 • SEC and PCAOB Issue Internal Controls Guidance. Client Publication, July 1, 2004, Shearman & Sterling, http://www.shearman.com/documents/CM_070104.pdf.
 • Jaffe B.: Section 404 of Sarbanes-Oxley: Auditing Standard No. 2. Preston, Gates, Ellis, 7.7.2004, http://www.prestongates.com/publications/pubDetail.asp?id=496.
 • Garai G. a kol.: SOX Impact on M&A/Financing Transactions. Foley Lardner, National Directors Institute, 2005.
 • List of Foreign Issuers That Have Submitted Information Under the Exemption Relating to Certain Foreign Securities. Securities and Exchange Commission, Release No. 34-49846; International Series Release No. 1277, June 10, 2004, http://www.sec.gov/rules/other/34-49846.htm.
 • Kirk W.: Sarbanes-Oxley Issues for Foreign Private Issuers Considering Listing in or Accessing Public Capital Markets in the United States. Thelen Reid & Priest, March 20, 2003, http://www.thelenreid.com/articles/article/art_183_idx.htm.
 • Cunningham, L. A.: Sarbanes-Oxley and all that: impact beyond America’s shores. Projev, FESE Convention, Guildhall, London, 12. červen 2003, http://www.fese.be/efmc/2003/report/efmc_cunningham.htm.
 • Výroční zpráva společnosti GE Money pro rok 2004.
 • Výroční zpráva společnosti Citibank pro rok 2004.
 • Statistická data pokytnutá New York Stock Exchange (NYSE), http://www.nyse.com.

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

Re: P?sobnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA
Jméno: Petr K.
Datum: úterý 2. srpen 2005 18:37
Bohuzel nase firma je jedna z tech postizenych. Nas vlastnik jsou Americani a ted nam sem porad jezdi neco auditovat a samozrejme predpokladaj, ze u nas vsechno jede podle SOXu bez problemu, jenze my o tom nemame ani paru. Nevite nekdo o nejakem webu v cestine, kde o tom je neco konkretniho?
Re: Re: P?sobnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA
Jméno: jamajs (x.james@cz.volny)
Datum: čtvrtek 4. srpen 2005 07:02
O ceskem webu sice nevim, ale v anglictine je dobry http://www.pcaob.com.
Re: P?sobnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA
Jméno: Monty
Datum: středa 3. srpen 2005 03:17
kdyz americani koupi ceskou firmu, tak pak ta ceska musi podlehat soxu, ale kdyz ta ceska pak koupi nejakou dalsi ceskou firmu, tak na tu se to take vztahuje?
Re: Re: P?sobnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA
Jméno: Jiri Berka
Datum: sobota 22. duben 2006 04:51
Pokud se jedna o koupi ve smyslu prevzeti/splynuti, pak bych rekl, ze ano, protoze ta nova firma se stava soucasti te kupujici.

Je ale otazka, jak je to v pripade ne uplne jasnych majetkovych ucasti. Co kdyz koupim 49% ve firme a na dalsi dve procenta mam opci? Nebo, co kdyz ja jako americky public subjekt koupim nemeckou firmu a ta pak koupi ceskou?
Re: Re: Re: P?sobnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA
Jméno: anonym
Datum: čtvrtek 28. únor 2008 14:07
Pozor na tu ?ást, která upozor?uje na platnost pouze pro firmy kotované na US burze. Soukromé firmy nepodnikající na burze to nemusí v?bec zajímat.

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128500x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75438x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75033x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Reklama Ilist.cz
.