Středoevropské centrum pro finance a management

2008-10-17

Jak na finanční poměrovou analýzu

Finanční analýza je nezbytným nástrojem řízení firmy a jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Zajisté, aktivity firmy a její stav jsou zachyceny v účetnictví firmy, ale finanční poměrová analýza je to, co dává jednotlivé okruhy z účetnictví do souvislostí a ukáže nám zdraví firmy v tom pravém světle. Účetnictví poskytuje prvotní a často hlavní ekonomická data, ale samo o sobě diagnózu firmy určit nedokáže.

Zdroje pro finanční analýzu. Jak už jsme zmínili, finanční analýza je úzce svázána s informacemi z účetnictví. To ale není celý příběh. Kromě klasického finančního účetnictví, finanční analýza využívá informací z manažerského účetnictví, z ekonomických analýz, a v některých případech dokonce i informace z kapitálových trhů. Hlavními zdroji údajů pro finanční analýzu jsou tedy následující:

- běžně dostupné údaje, které poskytují finanční výkazy jako rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o cash flow, výroční zpráva, výroky auditora
- údaje z interních zdrojů, které běžně dostupné nejsou, jako jsou údaje z finančního a manažerského účetnictví a kalkulací
- informace z kapitálových trhů (ceny akcií, úrokové míry, tržní kapitalizace, atd.)
- informace o konkurenci, o odvětví, o trhu (především průměrné hodnoty a trendy)

Co je základem finanční analýzy? Finanční analýza vychází především z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Základním prvkem finanční analýzy je podíl dvou absolutních ukazatelů. Abychom se bavili o konkrétních věcech, příkladem může být zadluženost podniku. Zadluženost podniku vyjádříme tak, že se podíváme na strukturu a výši zadlužení. „Podnik ABC dluží 3 miliony tomu a 2 miliony tomu.“ To jsou pěkné dluhy, ale jak se vztahují k podniku ABC? Jsou příliš vysoké? Může se podnik ABC zadlužit ještě dále? Chceme-li se podívat na zadluženost jiným úhlem, můžeme ji vyjádřit například jako podíl celkových dluhů na celkových zdrojích v % a to nám poskytne lepší pohled na míru zadluženosti.

Finanční poměrová analýza se samozřejmě zabývá i jinými charakteristikami firmy než jen zadlužeností. Tak například rentabilitu tržeb můžeme vyjádřit jako podíl zisku připadajícího na 1 Kč tržeb (obvykle v %), obratovost zásob můžeme sledovat jako počet obrátek za rok (např. 6 *) nebo ve dnech. Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Můžeme je označit jako určité síto, které zachytí oblasti vyjadřující hlubší analýzu.

Výhody finanční poměrové analýzy. Poměrové ukazatele jsou velice jednoduché, dostupné a rychlé. Informace o firmě najdeme v rozvaze a i bez kalkulátoru můžeme rychle a jednoduše dostat informaci o zdraví firmy. Poměrové ukazatele navíc umožňují mezipodnikové srovnávání nebo srovnávání s odvětvovým průměrem. Finanční analytik musí přihlížet i k ekonomickému okolí firmy, především k tomu, na jakém typu trhu firma působí a jaké tam má postavení, zda dodává na místní trh nebo výrobky vyváží atd.

Druhy poměrových ukazatelů. V praxi se můžeme setkat s mnoha poměrovými ukazateli, které se nejčastěji dělí do 5 skupin, které jsou popsány níže.

Ukazatelé rentability, výnosnosti (Profitability Ratios). Ukazatelé výnosnosti poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů firmy, jichž bylo užito k jeho dosažení. Tyto ukazatele měří celkovou účinnost řízení firmy a patří k nejdůležitějším a nejčastěji sledovaným ukazatelům. Příkladem je rentabilita vloženého kapitálu. Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) se vypočte jako zisk před zdaněním + nákladové úroky / celkový kapitál. Dalším známým ukazatelem je rentabilita celkových vložených prostředků (ROA). Ta se vypočte jako zisk před úhradou všech úroků a daně z přijmu / aktiva. A nakonec se zmíníme o rentabilitě vlastního kapitálu (ROE), která se počítá jako čistý zisk / vlastní kapitál. Více informací o těchto ukazatelích můžete najít za těmito odkazy ROA, ROE, ROI.

Ukazatelé likvidity (Liquidity Ratios). Ukazatelé likvidity nám poskytnou informaci o schopnosti firmy dostát svým závazkům. Ukazatele poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější částí aktiv firmy a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných z rozvahy. Níže uvádíme pro ilustraci metody výpočtu základních ukazatelů v této kategorii.

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky + ekvivalenty / okamžitě splatné závazky

Více informací o těchto ukazatelích se dozvíte na stránkách za těmito odkazy: Current Ratio (běžná likvidita), Quick Ratio (pohotová likvidita), Cash Asset Ratio (okamžitá likvidita).

Ukazatelé aktivity (Asset Management Ratios). Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li firma aktiv více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady, a tím nízký zisk. Má-li firma aktiv naopak nedostatek, pak se musí vzdát některých podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy. Níže si uvedeme dva základní ukazatele v této kategorii.

Vázanost celkových aktiv = aktiva / roční tržby

Obrat zásob = roční tržby /zásoby

Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky/ denní tržby na fakturu

Více informací opět najdete za následujícími odkazy: vázanost celkových aktiv, doba obratu pohledávek.

Ukazatele zadluženosti (Debt Management Ratios). Ukazatele zadluženosti poskytují obraz o vztahu mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy. Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém firma používá k financování dluhy. Čím firma disponuje větším podíle vlastního kapitálu, tím je její pozice stabilnější a bezpečnější v očích věřitelů, protože v případě možné likvidace na ně případně větší podíl. Vlastníci na druhé straně hledají finanční páku, aby znásobili své příjmy. Následuje představení nejčastěji používaných ukazatelů zadluženosti.

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva

Úrokové krytí = zisk před úhradou všech úroků a daně z příjmu / úroky

Dlouhodobé krytí stálých aktiv = vlastní kapitál + dlouhodobý kapitál / stálá aktiva

Ukazatelé tržní hodnoty (Market Value Ratios). Poslední skupinou poměrových ukazatelů v našem představení finanční poměrové analýzy jsou ukazatelé tržní hodnoty. Tato skupina ukazatelů se vztahuje především na podniky, jejichž akcie se obchodují na burze. Ukazatelé tržní hodnoty poskytují informace o tom, jak firmu vidí investoři a trh. Investoři, kteří vložili svůj kapitál do základního jmění firmy se zajímají o návratnost svých investic. Té lze dosáhnout buď prostřednictvím dividend nebo růstem ceny akcií. Pokud investor chce dosáhnout zisku, měl by poměřovat cenu akcie s finančním zdravím firmy a to může udělat pomocí ukazatelů tržní hodnoty. Níže je představení nejčastěji používaných poměrových ukazatelů tržní hodnoty.

Čistý zisk na akcii = čistý zisk / počet kmenových akcií (Earnings Per Share, EPS)

Ziskový výnos = čistý zisk na akcii / tržní cena akcie (Earnings Yield, E/P)

Dividenda na akcii = čistý zisk /počet kmenových akcii (Dividend Per Share, DPS)

Srovnání. Jak už jsme zmínili, poměrové ukazatele sami o sobě mohou poskytnout mnoho užitečných informací. O podniku se ale můžeme dozvědět ještě více, pokud poměrové ukazatele pro hodnocenou firmu srovnáme s jinými firmami a především pokud je srovnáme v čase. Při srovnávání ukazatelů mezi firmami je vhodné vybírat takové firmy, které jsou svým předmětem podnikání, rozsahem, strukturou a dalšími charakteristikami podobné té naší firmě.

Postup finanční analýzy. V tomto článku jsme se dozvěděli co je finanční poměrová analýza a nastínili jsme i postup, jakým se finanční poměrová analýza provádí. Abychom poskyli ucelený obrázek o finanční poměrové analýze, shrneme naše poznatky do následujího seznamu.

  • Výpočet poměrových ukazatelů za sledovanou firmu
  • Komparativní analýzy: srovnáváme vypočtené poměrové ukazatele s odvětvovými průměry
  • Trendová analýza: hodnotíme poměrové ukazatele v čase
  • Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli pomocí pyramidových rozkladů, bonitních modelů, bankrotních modelů
  • Návrh na opatření: výsledky z finanční poměrové analýzy využijeme jako podklad pro finanční řízení a plánování

Finanční poměrová analýza je velice jednoduchý a přitom mocný nástroj k hodnocení zdraví a pozice firmy. Stačí se podívat do finančních výkazů a v rychosti máme alespoň nějakou představu. Finanční poměrové ukazatele můžeme ale využít i k hlubšímu zkoumání, a to pokud z nich vytvoříme systém ukazatelů, který navíc doplníme o srovnání s konkurencí a srovnání v čase.

Ing. Vladimír Jech, MBA, FRM
Diskuzní fórum:
Dukiszín fmóur:
Diskuzi k tomuto článku najdete dále na této stránce (pod zobrazením doporučených zdrojů).
Doporučené zdroje informací:
Depéurčono zjpdre ifnoírcma:
  • White G., Sondhi A., Fried H.: The Analysis and Use of Financial Statements. Wiley, ISBN 0471111864.
  • Helfert E.: Techniques of Financial Analysis: A Practical Guide to Measuring Business Performance. McGraw-Hill, ISBN 0786311207.

Máte odbornou práci, studii nebo analýzu, o kterou byste se s námi rádi podělili? Chybí něco na těchto stránkách? Napište nám.

Nejsledovanější knihy:   
Nejsledovanější knihy:   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)

Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji zde. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.

Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Další zajímavé čtení
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 143076x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128501x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105924x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75439x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 75034x)
Zajímavosti od sousedů
Anketa
Doporučené www stránky
Vybrané finanční
a manažerské okruhy
aneb
Co ještě možná neznáte?
Reklama
Reklama Ilist.cz
.